Pradžia ▼Finansavimas ►Biodujų, biodegalų ir biokuro gamybos plėtros finansavimas
Biodujų, biodegalų ir biokuro gamybos plėtros finansavimas PDF Spausdinti

.

Biodujos

  • Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika reglamentuoja biodujų fiksuotų supirkimo tarifų į gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas nustatymą. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius principus minėtiems supirkimo tarifams nustatyti. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi šia metodika, nustato supirkimo tarifus gamintojams, gaminantiems biodujas ir tiekiantiems jas į gamtinių dujų sistemą, užtikrinantiems šių biodujų kokybės, kvapo ir slėgio atitikimą Energetikos ministerijos patvirtintų techninių taisyklių reikalavimams, ir kurie po Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo dienos nėra pasinaudoję Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos ir (ar) savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos lėšomis.

Biodegalai

  • Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklėse nustatyti pagrindiniai biodegalų gamybos plėtros finansavimo tikslai – skatinti biodegalų gamybą, sudaryti galimybę žemės ūkio produkciją naudoti ne maisto reikmėms, mažinti priklausomybę nuo importuoto kuro ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Pagal šias taisykles valstybės pagalba kompensuojant dalį rapsų aliejaus, skirto rapsų metilo (etilo) esteriui gaminti, ir dehidratuoto etanolio gamybai nupirktų rapsų ir javų grūdų kainos (toliau – pagalba) teikiama iš valstybės biudžeto lėšų. Pagalbos gavėjai – rapsų aliejaus, skirto rapsų metilo (etilo) esteriui gaminti, gamintojai, rapsų metilo (etilo) esterio gamintojai, gaminantys rapsų aliejų, skirtą rapsų metilo esteriui gaminti, ir dehidratuoto etanolio gamintojai, atitinkantys taisyklėse nurodytus tinkamumo kriterijus.
Biokuras