Biodujų, biodegalų ir biokuro gamybos plėtros finansavimas

Biodujos

Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika reglamentuoja biodujų fiksuotų supirkimo tarifų į gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas nustatymą. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius principus minėtiems supirkimo tarifams nustatyti. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi šia metodika, nustato supirkimo tarifus gamintojams, gaminantiems biodujas ir tiekiantiems jas į gamtinių dujų sistemą, užtikrinantiems šių biodujų kokybės, kvapo ir slėgio atitikimą Energetikos ministerijos patvirtintų techninių taisyklių reikalavimams, ir kurie po Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo dienos nėra pasinaudoję Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos ir (ar) savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos lėšomis.

Biodegalai

Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklėse nustatyti pagrindiniai biodegalų gamybos plėtros finansavimo tikslai – skatinti biodegalų gamybą, sudaryti galimybę žemės ūkio produkciją naudoti ne maisto reikmėms, mažinti priklausomybę nuo importuoto kuro ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Pagal šias taisykles valstybės pagalba kompensuojant dalį rapsų aliejaus, skirto rapsų metilo (etilo) esteriui gaminti, ir dehidratuoto etanolio gamybai nupirktų rapsų ir javų grūdų kainos (toliau – pagalba) teikiama iš valstybės biudžeto lėšų. Pagalbos gavėjai – rapsų aliejaus, skirto rapsų metilo (etilo) esteriui gaminti, gamintojai, rapsų metilo (etilo) esterio gamintojai, gaminantys rapsų aliejų, skirtą rapsų metilo esteriui gaminti, ir dehidratuoto etanolio gamintojai, atitinkantys taisyklėse nurodytus tinkamumo kriterijus.
Didžiausias kompensuojamas rapsų ir javų grūdų, įsigytų (išaugintų) 2016 metais, kiekis: didžiausias kompensuojamas 2016 metais visų pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) rapsų grūdų kiekis – 169 299 tonos, javų grūdų – 40 510 tonų.
Didžiausias kompensuojamas rapsų ir javų grūdų, įsigytų (išaugintų) 2015 metais, kiekis
Didžiausias kompensuojamas rapsų ir javų grūdų, įsigytų (išaugintų) 2014 metais, kiekis
Didžiausias kompensuojamas rapsų ir javų grūdų, įsigytų (išaugintų) 2013 metais, kiekis
Didžiausias kompensuojamas rapsų ir javų grūdų, įsigytų (išaugintų) 2012 metais, kiekis
Didžiausias kompensuojamas rapsų ir javų grūdų, įsigytų (išaugintų) 2011 metais, kiekis

Biokuras

Paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai, administravimo ir kontrolės taisyklės nustato paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus žemės ūkio veiklos subjektams, auginantiems energetinius augalus kaip biokuro žaliavą ir juos superkančioms ir perdirbančioms įmonėms.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas