Mokesčių lengvatos

○ nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę biodegalų sunaudojimą patvirtinančius dokumentus;

○ fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, už išmetamą į atmosferą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytą teršalo kiekį, susidarantį naudojant biokurą, nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių atleidžiami.

○ Akcizais yra apmokestinami energiniai produktai. Akcizų įstatyme (2 priede) nenurodyti energiniai produktai, išskyrus nurodytuosius, tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras.

○ Nuo akcizų atleidžiamas dehidratuotas etilo alkoholis, skirtas biodegalų ir (ar) jų komponentų, ir (ar) biokuro gamybai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

○ Akcizų lengvatos energiniams produktams iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais taikomos tiems energiniams produktams, kurie pagaminti iš toliau nurodytų produktų arba kurių sudėtyje yra vienas ar keli šioje dalyje nurodyti produktai:

1) klasifikuojami Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 1507–1518 pozicijose;

2) klasifikuojami KN 3824 90 55, 3824 90 80–3824 90 99 subpozicijose (šios nuostatos taikomos tik tai daliai, kuri pagaminta iš biomasės);

3) klasifikuojami KN 2207 20 00 ir 2905 11 00 subpozicijose, jeigu jie nėra sintetinės kilmės;

4) pagaminti iš biomasės (kaip ji apibrėžta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme), įskaitant produktus, klasifikuojamus KN 4401 ir 4402 pozicijose.

Šios nuostatos taip pat taikomos ir tuo atveju, jeigu 1–4 dalyje nurodytų produktų sudėtyje yra vandens (KN 2201 pozicija ir 2851 00 10 subpozicija).

Šios nuostatos taikomos tik tiems produktams, kurie atitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme biodegalams ir (ar) biokurui keliamus reikalavimus.

Šiuos reikalavimus ir Europos standartizacijos komiteto patvirtintus standartus EN 14214 ir CEN/TS 15293 atitinkantiems biodegalų ir degalų mišiniams taikomas Akcizų įstatymo 35–39 straipsniuose nustatytas akcizų tarifas, sumažintas dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais) biodegalų ir degalų mišinyje.

Kitiems šiuos reikalavimus atitinkantiems ir čia nenurodytiems produktams taikomas Akcizų įstatymo 35–39 straipsniuose nustatytas akcizų tarifas.

○ Nuo akcizų už elektros energiją atleidžiama elektros energija, kuri pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas