IRENA

Tarptautinė atsinaujinančiosios energijos agentūra (IRENA) oficialiai buvo įsteigta 2009 m. sausio 26 d. Bonoje (Vokietija), kai jos steigimo konferencijoje buvo priimtas IRENA statutas. Statutą pasirašė 75 šalys, įskaitant Lietuvą. Šiuo metu IRENA statutą yra pasirašiusios 148 šalys, ratifikavusios 54. Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XI-1250 „Dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto ratifikavimo“ ratifikavo Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros (IRENA) statutą su priedu „Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros steigiamosios konferencijos deklaracija dėl autentiškų statuto versijų“.

 Pagrindinės IRENA funkcijos:

  • skatinti tarptautinį bendradarbiavimą atsinaujinančių išteklių plėtros srityje
  • skatinti darnų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, atsižvelgiant į nacionalinius ir vietinius prioritetus ir naudą
  • skleisti informaciją apie atsinaujinančių energijos išteklių naudą, plėtrą, technologijas ir finansinius rėmimo instrumentus
  • teikti konsultacijas ir pagalbą atsinaujinančių energijos išteklių plėtros politikos klausimais
  • vykdyti gebėjimų ir vietinės kompetencijų ugdymo mokymus
  • skatinti bendrus tyrimus atsinaujinančių energijos išteklių srityje siekiant vystyti pažangias technologijas ir jas perduoti kitoms šalims

IRENA valdymo organai:

  • Susirinkimas (Asamblėja)

Susirinkimas yra aukščiausias agentūros organas, kuriame gali būti svarstomi ir priimami sprendimai visais Statute nustatytais arba jame nustatytų organų įgaliojimų ir funkcijomis susijusiais klausimais. Susirinkimą sudaro visos IRENA narės (po vieną atstovą), kurios renkasi į kasmetines sesijas. Susirinkime kiekviena IRENA narė turi vieną balsą. Susirinkimas priima sprendimus procedūros klausimais paprasta dalyvaujančių ir balsuojančių narių dauguma. Sprendimai esminiais klausimais priimami visų dalyvaujančių narių sutarimu.
Pagrindinės Susirinkimo funkcijos:
- renka Tarybos narius
- tvirtina Tarybos pateiktą IRENA biudžetą ir darbo programą, taip pat yra įgaliotas priimti sprendimą dėl IRENA biudžeto pataisų ir darbo programos pakeitimų
- priima sprendimus dėl IRENA finansinės politikos priežiūros, finansinių taisyklių ir kitų finansinių klausimų bei renka auditorių
- tvirtina Statuto pakeitimus
- sprendžia dėl pavaldžių organų įsteigimo ir tvirtina jų įgaliojimus
- nustato IRENA bei Sekretoriato generalinio direktoriaus būstinę.

  • Taryba

Tarybą sudaro ne mažiau kaip 11, bet ne daugiau kaip 21 Susirinkimo išrinktų IRENA narių atstovų, kurie renkami dviejų metų laikotarpiui. Tarybos narės renkamos taikant rotacijos principą, nustatytą Susirinkimo priimtame reglamente, siekiant užtikrinti besivystančių ir išsivysčiusių šalių dalyvavimą ir teisingą geografinį paskirstymą. Taryba renkasi kas pusę metų, jos susirinkimai vyksta IRENA būstinėje. Kiekvieno susirinkimo pradžioje iki kito susirinkimo Taryba iš savo narių renka Pirmininką bei kitus pareigūnus, kai to reikia. Kiekviena Tarybos narė turi vieną balsą. Taryba priima sprendimus procedūros klausimais paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Sprendimai esminiais klausimais priimami dalyvaujančių narių dviejų trečdalių balsų dauguma. Taryba yra atsakinga ir atskaitinga Susirinkimui bei vykdo Susirinkimo jai pavestas pareigas.
Pagrindinės Tarybos funkcijos:
- sudaro galimybes narių tarpusavio konsultacijoms ir bendradarbiavimui
- svarsto ir pateikia Susirinkimui IRENA darbo programos ir biudžeto projektus
- tvirtina planus Susirinkimo posėdžiams, įskaitant darbotvarkės projekto parengimą
- IRENA vardu sudaro sutartis arba susitarimus su valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir tarptautinėmis agentūromis prieš tai pritarus Susirinkimui.

  • Sekretoriatas

Sekretoriatas padeda Susirinkimui, Tarybai ir jiems pavaldiems organams atlikti savo funkcijas. Sekretoriatą sudaro generalinis direktorius, kuris yra jo vadovas ir vyriausiasis administracijos pareigūnas, taip pat kiti administracijos darbuotojai. Generalinį direktorių Tarybai rekomendavus skiria Susirinkimas ketverių metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęsiamas dar vienai kadencijai.
Pagrindinės Sekretoriato funkcijos:
- rengia ir teikia Tarybai darbo programos projektą ir IRENA biudžeto projektą
- įgyvendina IRENA darbo programą ir jos sprendimus
- parengia ir pateikia Tarybai metinės IRENA veiklos ataskaitos projektą
- teikia administracinę ir techninę paramą Susirinkimui, Tarybai ir jų pavaldiems organams.

 Daugiau informacijos apie IRENA galite rasti jos interneto svetainėje.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas