Lower Heat value    MWh    GJ    Toe    Gcal   
Mazut

11.2

MWh/Ton

0

0

0

0

0

Ton

Fuel oil

11.2

MWh/Ton

0

0

0

0

0

Ton

Natural Gas

11.1

1000nm3

0

0

0

0

0

1000 nm3

Wood Chip

2.6

Ton

0

0

0

0

0

Ton

Straw

4

Ton

0

0

0

0

0

Ton

Municipal Waste

2.5

Ton

0

0

0

0

0

Ton